Event Detail

5-Sense Meditation for Couples

ATTENTION! New Date: 06.10.2023

🇬🇧 Couples Meditation

You want to rediscover yourself & deepen your relationship? In this meditation we discover our partner step by step in a whole new way. We build a deep connection & let feelings revive. By reviving feelings, feeling deep trust & noticing the other person, we thus strengthen our relationship with each other.

Dress in comfortable clothes. You will need a yoga mat, a rug or blankets to sit on & lots of pillows.
Find an object that will be filled with the energy of meditation & emotions & so represent your relationship.

When: 06.10.2023
Time: 19:00 -20:30
Where: Hybrid-Workshop Online & Offline
Language: English
Investment in the relationship: 60€ per couple

Book your Spot

__________________________________________________________

🇩🇪 Paar Meditation

Ihr wollt euch neu entdecken & eure Beziehung vertiefen? In dieser Meditation entdecken wir unseren Partner Schritt für Schritt auf eine ganz neue Art und Weise. Wir bauen eine tiefe Verbindung auf & lassen Gefühle neu aufleben. Durch das Aufleben der Gefühle, dem Fühlen von tiefem Vertrauen & dem wahrnehmen des Gegenübers, stärken wir so unsere Beziehung zueinander.

Gemütliche Kleidung anziehen. Ihr braucht eine Yogamatte, einen Teppich oder Decken zum draufsitzen & ganz viele Kissen.
Sucht euch ein Objekt das mit der Energie der Meditation & den Emotionen gefüllt wird & so für eure Beziehung steht.

Wann: 06.10.2023
Uhrzeit: 19:00 -20:30
Wo: Hybrid-Workshop Online & Offline
Sprache: Deutsch
Investition in die Beziehung: 60€ pro Paar

Bucht euren Platz


🇱🇺 Koppel Meditatioun

D’Loft ass bessi raus & d’Leidenschaft zueneen ass net mei sou richteg do? Dir wéilt iech gär néi entdecken & äer Bezéihung verdéiwen? 
An dëser Meditatioun entdecke mir Schrëtt fir Schrëtt eise Partner op ganz néi Aart a Weis. Mir bauen eng déif Connectioun op & loossen d’Gefiller op en néits opbléien. Duerch opliewe vun de Gefiller, vun déiwem Vertrauen & dem wouer huele vum Géigeniwwer losse mir nët nëmmen Raum fier Unzéihungskraft ze fillen, mee mir stäerken och d’Bezéihung zoueneen.

Informatiounen:
Gäre gemittlech Kleedung undoen.
Dir braucht eng Yogamatt, een Teppëch oder Decke fir drop ze setzen & ganz vill Këssen.

Brengt en Objet mat den dir symbolësch mat dem Erlierften vum Owend verbannen wëllt an dëst dann fier aer Bezéihung steet.

Sicht en Objet den dir mat der Energie vun der Meditatioun an Emotioune fëlle wëllt & sou fir är Bezéiung steet.

Wéini: 06.10.2023
Auerzäit: 19:00 – 20:30
Wou: Hybrid-Workshop Online & Offline
Sprooch: English
Investitioun an d’Bezéiung: 60€ pro Koppel

Platz buchen

____________

Event information
 Nommern

Leave your thought